آلبوم من ◂ کاشمر اردوی پایان دوره تابستان
من و اقای صانعی صبحانه دراردوگاه خلیل آباد